12/24/2008

Sheshi Skanderbeg


Sheshi Skanderbeg, originally uploaded by isaleal.